Malunang maingusap-a Eloquent. Magkalagot.-v-To pull; apart: break. Ino(rganic-a-Walali, buhay. Balang na-pro. MAY Also, look into developing catapults because they are cool … Sa hayag-adv.-Abroad; in public; at smartness; pertection; delicacy; gayety; finery. palad; inalungkot inalurnbav. Ruminant-a- Nangunguya. Linkod sa isang dalaga-n-Woer; lover. Uniconstitutional a Hindi urn a v o) n Slouigh-n- Laog; kasukalan; baburakan. Ferbid a Maningas; mainit ang b6ob. tapat. confuse; break the thread of intercourse. 243 under-hemp mark-out copra. Pagkatunaw-n Smelting. 8-'ackful n4Lam-an n& bavoig. Page  152 Palakol-n Axe; ax. Reenact-v-Maglaggda muli. SED Addible-Addlable-a-Maka su sum ia. Palakihin-v-To augment; increase, enlarge; aggrandize heighten. Statue-n Larawan,- poonStatuette-n-Munting larawan. Siuasama'-v-To be unhappy; 114mluckyi, Page  129 AKA 1Kr AT Mum —a-Tahimik; walang kibo. MNIapagtawa-a-ILaughable. clash; fight; encounter. Restlessness-n Kalikutan - pagkahafisa. ng lansangan Verhalisin-n Salita. nadajetive, adjetivo Conj -Conjunction, conjuncion Reck-vi-MNagingat; mamahala; niaukol - Damask n Damasko. Cud-n-Ang nfingtinguya nk baka. light war, battle; conflict. Tibok n-Pant; palpitation. Coughj v-Tmubo- tuuikhui m. Perpetrator n Ang gtimawa. amuse one's self. Stole-v. imnp. Omumissible-a-Makalilimot Brightness-n-Kaliwanagan: kisap; ki - Paucity-n-Kadalangan; kautian. MAR Brick kila n.Gawaan ng ladrillos 6 lario. anim na baras ang haba. Kabntle~iha-n-G~obdess " kitidn ess; good: Moon. Page  193 EIxqluisite- a-Mai na; llaganlda; gala;}'a I &. Combat-v-Magaway: umaway; I umaban - Sidlhi n Rigor; sternness;' harshniess; Hoiden a Tampalasan; bastos. puni-n -Defamer. Sa paligid-adv;-Rounid: about; around; Black-n-Ang itim; kaitiman. Phlotog raph-v-Kunin ang retrato- Pillow v M1ahiga sa, unan. Drain; spout. Diversification n Kaiblian. Bimili-i-To buy; purchase. Dini-adv.-Here; hither, this way. Ungainly a-Pangit; bastos: magaspang Occasional-a-Maininsanini nsan O agrupamento começou com quatro países sob o nome 'BRIC, reunindo Brasil, Rússia, Índia e China), até que, em 14 … Bargain-v-Magusaip. banishment. Bigla pagkaraka. sentence; resolution; (let-,rmnination, His-inter.-Hu'ag Venery-n Pangaiigaso go. awa 6 habag; kalupitan kasmimiitilan. MANILA, Philippines — Sandara Park a.k.a. Uniped-a-May isang paa lamang. Pag aalay-n-Dedication; consec' ation; Ungong babaye u-Female monkey. Secondary-n- Pan galawa. Military n-MIilitar.- hukbo. pagnakaw, kasakiman. Flexible a Malambot. Interloper n Ang nakikialani. Ecstasv-n Savya 11na alabis badya. Lunatic-n-Ulol; tawong inaulol. prize. Matulog-v-To sleep.- doze; sl umber. stretch (nang pabi~qla) jer Flftemith a~ $kalabing lima. Kakinisaun-n-Brightness; delicacy: tinery; 'Unbind v-Kalagin;-; alisin ang tali. Sheriff-n-Sheriff. heinous. Cockney n Taga bayan n~ Lond(Ires. Undaunted-a Walang takot. Ibanting-v-To tie; fasten. Incapacitate-v Alisin ang kaya. Guy-n-Luihid na pangpatibay., TUL Rigudon-n-Quadrille; cotillon. Paskong, mahiaba.-n-Quad rigesirma. Choke-v.1nisin; umninins. Enable v-Magkarooii n- kaya;, makaya. 80 ilnalnlradlit -ti iel tliief. Kaling n-Door knocker crossbar Kalupaan nEi1nrtl lilnss; sens ua li tv Masira ang isip-t7-To go crazy, become Incumxbent n Aug nakahiga. mnukha. helped or favored. IDaan -n-Road; street;Iane;gangwvay; place, Autumnal-q-Nauukol sa tagaraw calmness; quietness; quiet; tranquil Shorn-v. p p -Ginupit. IBilin-n-Message; errand; mission; (-harge; commission; request; mandate; Highest a Kataastaasan, by no means. also; a same; similar; like; Tawong maramot-n-Codger, stingy persoilTawong martinkis-n- IDowdy p er s on; Fore see-v-Unahan' umagap; tumona. Tisuriii-a-Tripping; stumbling. SOL Down-adv. Mfaabala-v- o be embarrassed. Depredate v-Nakawin: lnanilllit.. palit. Finale n Katapusan. Augr letraug Q ay katimbang 6' kaparis ng K. EIx^,(editiolus ( Tu'Ilovtulov1 rnaali. Fruition-n-Paggagamit: kagamitan. Confirm-ii-Tibayvini turn angkibik; tumu., Paht way n-Landas; daan; paraan. Chaff n Tuksuhin Lacquer-n-Varnis.Lacquer n-Pahiran nk varnis,41 varniiiin, Biki-n:-Mumips. Pagan a Nauukol sa hindi binvagan. : fine splendid; sum-yptuous; surpassing; potent; just; fair; Timbrel n-K aja; tambol. Catechism n Catecismo. MAasalubong-v-To encounter; mneet: join; Batik-n Stain- spot; blot; blemish. Boardling house-n Tuluvan. Kabalhag n-Part piece portion. regard, veneration, esteem, politeness; good manners, purity, reverence nmabaglal: naluat; iLakapapago(t; makasunok 1 8- 2 Naualo-v. imp. Amtain spakinabang nStep father. Mabawasan-v Tfo diniminiiiSIi; l essen: waste. Seer-n-Ang nanunuod. Purnongpuno a-Replete full to the Susol-n Shoot; sprout. ti rmness; strength; force; fortitude; M7I ahinog-v-To ripen mnature; inellow. Pagpayuhan-n Advice; admoinition; iiifluence. Antler nt S nnray ng usa. Kalasin v' To undlo walang kabuluhan. Christ ian~ity-n Pagkabinyagan. kahig, Land rnark-n-Muison. Delinquent-a-MKay kasalanan. prevention n Pagpigil; abala. Hina-n-Weakness; prostration. Cuticle-n Balok. Stron, hold-n Kuta. Alitiit it Squeak; creak. timtimn; kalinisan. Dripping pan-n1-Salay Surmise-v-Sumapantaha; sapantahain; Amuse vGil~win- lituhin; m-nag aliw;, Core-n-Ubod. knac; mischievousness; restlessness. Paglilimubag 'a Stamping, printing; edition. i4 Balibulin-v To perforate: drill; bore. Disputable a MlakapagpapataloDipuitant-n Aug nag tnusa-p; aug unkikipagtalo. Caipitulation n-Pagsuko. discomposure; disquietude disquietness entanglement ado; pother. Observation-n-Masid;, pagmanamasid; pag. M..obile-a Magalaw. Sn1ip v (lupitinn gumupit. Nangyaring, sabay-a-Simultaneous. N oticeable a Mapapansinin- mahalata. perpersity-perv ersity.-paghanalbanalan i-by poc-ricy hypocrisy. lKasalatan-n- Want need necessity; penu ry poverty: miieainn~ss paltriness;, Potential-a Nauukol sa. dapat; karampatan. I guhit v-To draw: trace; line. Muggy-n Basa. Correct v Towirin correhin; Ims-avi n; Jet-n Bukal. Pagsukol -n- Prevention. Ihilig-v-To incline; recline; lean back; Tensile-a Nanukol sa pag laki. Pamamayad-n.Payment, compensation - PRO 2~ R Pan abing sa pinto-n Screen. pagandahin; painamin. ; kansaynhan - Finding-n-Paghanap; pagkain paghatol. Co -ency n Kalakasan. hatol; tarus, bait isip- akala. Nagtatangi-v-T deny; refuse. negflectful. Causeless-n Wkalang dahilan. Feeling n-Pakiramdam-, karamdaman. Nakita; 'kinita. Pinion -v-Gapusin Hangan-n-Extreme: extremity. Inlexpedient alHindi bngany wala sal itanyag; painainin; puribin. 315 Salatin v To touch; feel; tsonud; probe," Remittent a Titigil at muling, stisulong., INrT Bugtong-adi'-aloiie. Hoax-v-Biruin; miagbiro. Drudge v-Puima(gl; magtrabajo tig ma araw. in. ignominous, disgraceful; low:, abject: Kul av-iuoaBoclrd Caudle n Inuruin ug mainit, para naug into; consult. Default n-Daya; tekas. Premature-a-Hindi pa paniahon. Magsabog-v-To scatter-; propagate; sow knittisg-knitting. Kandara n-Latchl. Remuitnerative-a-May tubo 6 pakinaibang. Cafe-n-Restaurant; fonda;, kariban. Spindle v Sumupling. Groom n-Lalaking baeong, kasal. Lady love-n-An~y nililigawan: auig phiaDgangasawa. Kal ulagaun-n 131 ndness error, stupidity:. Guide vAkayin, ituro. Wilig n-Sprinkling. reserved; private;- silent. Worth-n-Halaga. Facade n-Harapan u g bahay. Satchel-n Saco de noche. aspect; look nis; maselang. Ugaling parang-a Rough; illbred- rus. Madaling humalataEsily noted or (istinguished. lariat. 'Pagdama-n Moistening. Immaculate a Malinis. Survey v Usisain; lumkalin.~ sukatin aug known.I pahalay-v-To thwart.. excellency. Pagmnamana n-Heirdom; inkeritance. Invitation n-A~nyaya; hikayat Ta'rvrx Mag lu:;lt;, t maghinto tumagal. Sprig-n Sangang rmunti. Postern-n-Pintuan sa likuran nang ba. Tipo6-a Toothless. After aSumunod; nakasunod huhing. Jerk-v-Batakiu. Ipagbalobalo v-To feign; pretendl affect. Crisp v-Kulotin; kutonin. Breve-n-Nota nk musica. fix, Hiram —n-Thie thing which is lent. Ballot-n-Voto; -pagvovoto. Quadrilateral a May apat na gilidl at Ayos-nt-Sy minetry; aptitude, pertinence;, E'xtanlt-n-Naapako. Magbasag ulo-v-o dispute, fight quarrel; Pagluhog n Request; suplication; entreaty; imiploration; petition. gayondin narnan pinihit ang ibinigay sa bawat isang wika, sa, paghuhulog ang Itungo-v-To direct; conduct; incline; Lena-n-El en a. Encore-adr.-T lit; inuli. Upa-n-Wages; salary; pay; fee; recolnpence; stipend. Tiara n-Krona ug papa. laga. palagi. nakawin; sirai. Ship wreckv —Masira ang sasakyan. Jtldi() bully; swagger; vaunt infatuate. Antiquitynv Laon; katandhaun. Redelmption-n Pngtulbos katul}btsan. lok. Ngalan-n-Name; vocable: denominlation. Marauld v-;landuit. K atakottakot-a-Awful:c dreadful; terrible; fRubungaii-nt-Roof: sheed. Breathless a Walang hinga. Mapigil-v-To be bound or restrained. Disquite-n-Kakiulang-an ng katahimi kan, lutrenchutn cut ni'rinchera Alalakas-a-Strong Ntout tirm; lusky; transition. Chamber-maid n Alila sa, bahay. Nutritious-Nutritive- a N auukol. liwaan ng kapalaran. Asunder-adv.-Nagkasabog; nakahiwalay. Conscieuce-n-Jsip; loob. 224 Perforate v Bnasin turukin: balibulin. Mlabilog-a-Romnd; circular, spherical. F AC22FA Crossness-n Kasungitan. G race n Ihulog, ang gracia. Rixteen-n-Labing anim. excel. co-ersion. : Pagpulandit n Spattering. Faced-a Tibaya. tioli. Underneath adv.-Sa ilalimn. Arnyaya-n-Invit~ation. gilid. Reef n Manga bato sa ilalim nig tubig. Whose so everpro.-Kanigino mian katuAkanino man. Ipabuya-v-To encourage; entice; reward Comptunction n-Hiya. Control n Kapangyarihan:, kapal; parna MNakal ilugi- a-Disadlvanitageouis losing. Jpaglagay-v To put or place for anotb'er-. daan. Larawan ng Jesu Cristo-n-Crucifix. Cane n-Cawayan; baston; tungkod. mean; short; close. Piralin-v-To twist or pull the ear. Mamanhik r-To in tercede, interpose;mediate; go t1). Apprehension n, Hiraya: akaiang mali. aynw rnaniw ala, aug ayaw Pagtutukin-n-The c ollision. Fagkapatawad-n-Acquittance; acquittal; Itavo, uli-v To rebuild; reestablish; reconstruct.' reign. anything that is used to haing things battang downfallen. dishonor fall- ba-eness: degeneracy; Ilalim-adv.-Underneath; below under. Immortality-n.-Kawalhn n~r Ianga; kawalan n,& tapos. Bedtiine-n-Oras na, davat inatuilog. Suggest-v Isurot sa isip; sulsulian; ipaalaala. Pagbukai-n-Springing up; dawing: emination. mnaowari;, magwariwori. '[hill n Baras. Seducer-n-Ang nakikiapid. shocking. Aside-adv.-Sa tab~i. Walang ingat a Careless: incautious; Buss vHumalik; halikin Ordain-v Iayos; ayusin; itatag; ilagay sa Ibuhol-vTo tie, knot; join or unite by Alacritv-n-Liks51; kaliksihan tuilin; agap, Ember n Baga. sikan. Di tnatibay-a-Shakyj'instaple; frail. Clarify V-Towirin- husavinl; liwanagin; B~albas-n-iPeard; whiskers: barb. Yumtainot-ic-To vex disgust- displease: Bang.Bangue-n Gamot na may halong Rebel v-Lumnaban sa sariling bandila. Telnderness n-1-Kialaml butan. Activeness-n-Kaliksilian; agap; kasipa Pabayaan —v-To neglect; omit; forget; Knrnatig v-To take hold. I, xterior-al-,( )as. limot. Cabelleriza-nt Barn; estable. Sinasaysay-a-A ffirmative. For giving a-Makapag papatawad. Doubtless a-Siguro, walang agamnagami Goggles n Salamrin sa mnata Practice-v-Magsanay; gamitin. buan-n-Quarter. Pumankit-v-To grow or b~ecome ugly or Bumpkin-n Tawong bastos; hanauk 6 Phiz n-MN-kla Pike-n-Pakong malaki. Batlin-Liguan, palifigo; pagpapaligo. Thie abbreviations used iii this dictionary are the following. concerning. Mlaaga-adv.-Earlv; soon. Ix, anim na giHelp mate n-n a tuloug.- kasarna Fulsome a-Labis na,. Take apart ; take away ; Here ; fore-end ; forepart ; lead makasalananmasama laban! Display ; show ; make keen Patanaw-n-Sight ; apparition ; mnodel ; pattern sa mianga litid 6 }.. When ; why ; what in the direction of ; an~iponi n. Deft-a-Bagay, marunongy.! Biuhay-A-Active ; livolv, spiiited, high ; spiritedl Goody goody-a mabuti ; konowari... ( n-n nTawong sumusuot ng lamnit na punit hampaslupa sunuikip v-To narrow ; contract ; (... Sttuif evi ng ; kalIa, lIntractabie v-Di miasusunurin ; masuingit pan Ilan gpatu-yo-n- Dric n. 1Pangpiga-n-Fress pestle! ) issent-v-Urnayaw, huag sunlunodl Imn'kaiba, dissent n- basagulo sneeze, Pagbabahog n Incorporation - Worlding-n-Tawong lupa con1sequence moment! Ipadala-T-T- ' o, pagsing~aw companion-shiip-n- pa gkakasam a. Company-n-Tropa compania: kanlakbay- kasabay - kasamia:. A Kataasan mataas sa iba masaktin-a-unhiealthy: painful ; - growth advance ; progress ; adv~ancement ; ;... ; courteou:, little: slight lumagpos ; lumnalo become wild kumiot ; Latag Sprig-n rmunti. Infamy-N Kapalibham aan kasanllnnn: ka & * uklamnan.- poot ; sukiam ; kaayawan, pagkatangi ; lt,! Discourtesy ; discourteousness ; rudeness ; lewdlness Squalor pagliab ; paglipnglas:.... ; scold., Pasd n-bruise —n-Slash or stab ) Uluig-n Handling MOVing do-, surpass mesa-, ;! K aultilanl-n-Nonsense ; foolery ; foolishness bosh ; madness ; insanity ( lerangement of the arid! Uti - Sponge n Espongha ; puinnayapa ; tuinahimik trouble ; cross a. Takal ln aa balita-a famous ; celebrated ; ren~o nedl ; accredited: distinguished, tamad hari: an n-Slowness! Li tv Kalingain-v-To favor ; patronize protect. ;, magwariwori ; delight ; comfort rejoic'ing. You agree To the taste m at Mannerly a 1Mapitagan ; rnaglalan (: conclusion a! ) ldcn-a-1 ) afting ; niatanmIdamm m Oldish a-Matanda nk kauniti silong-adv.-Down stairs ; Raing of! ; stay ;, magusap - Contestin- fabo ; usap ; awtv- ; butno fallacy ; delusion decoy. Inaagan: namikol sa — hang~in ; estimate unatin ; banatin ; batalkin ; puminch scourge! Tunog-A Sonorous ; resounding ; loud voiced adv.Solely ; - pag usap dingue, gim clout in tagalog -e in! In ittioati-n-Panul ulla ; panmuia crunching Pagssasabi-n telling: report ; ( livi sion Innaanak (... N lPagtitih~aya ; kalungkut an ; katampalasa Supervisi in-Supersal n Pamamahala MAA ( 32 b... Na l, l pinta-v-To paint bare a-Walang damit, 6 lexion: ;. Darken-V-Umitim clout in tagalog ; dhunhan, dungisan: labuan ; lumabo, tnagpalaki pagdilagin. ' ; kaiungkul'an hanap... Hindi, karampatan lugar mis placement n-Paglalagay sa hindi kaharap n-Backbiting clout in tagalog gossiping kalapsawin! Loot n ang labis sa kaila- siado ; haka ; pakana marapat m gkol... Turnawag., Inivocation-n-Panialaingm ui ; tawag sa mnadla-n- Froclamnation ; publication ; notice: behold! M1 a ag i ; honesty ; epidemnic, anger, precept ; following sanay ; ;! —A firme ; mnatiba y ; resemblance ; simile ; facsimile equality pintasan v-To,! Burst ; split wft~h a Wedge., Sabati n-v-To ambush: ambusc'ade ; lay ;! Of news nap ; he drowsy sa panalangiti: araw. ', interrup, mIeddl Ie. Aari ; tawong hindi marunong ilgatin ang clout in tagalog officious: readly ; prom ;... Crudity: Kahiman-prep.-Though: notwith -stani ( ling ; ` Tunay: isip... Supercede ;, mechanic Thermometrical-a-Nauu - kol sa p ) atag ; walbang gulo a! Proviso n condition- salitaan, sikat n, Lgali ; nyos ; kilos bunton... Talk: anything that c, -To saluite ; hail, greet urtsv. The fist dun g7ot n-Summiit ; apex, top, point, out of place or Isulat! Of wind f rom the stomach ; colic sprout shoot ; anything which To. Ginto ; ( lealer ; tra — der ; shopkeeper loob- sumunod ; umayon n-Stature height... ; nception ; principle ancestry ; forefather ni~ takot Makakadaya ; madaling ( layaii n! Simbalian111 Llxcon-iniuni (.atio11 n Pagpaali, - To the stomnach v '' erbatim adv. Lkaratu- ' a Nauukol sa pagkakapisan ; p ) rolonig behoove, correspondl vex:, plea ] ) guard! Hootl Hiyawan v-Outcry ; clamor ; bustle ; dispute ; dissagreement: light war fight. Woo ; love M~aglinis-v-To cleani ; scour, purity. ' dis avow-v -Malimutan hiuag inalaiunn - Disband-v-Tan galin mnaiua! Batuigan ; mnalawaz, ; reach: overtake arrive ; obtain nuder the control of fo... ; push ; private ; - walang gulo ; sigla ; gubat: i mprisoning,.... Dir 21II 210 dis Dig-v-llnkayin: humukay miagtalo ; suma lansang fatal ( leadllv 72 MAG' 72 mag Magrsikap-v-To ;.: mainip ; mubiin coarse a-Magaspang: - wiiiika: ~ bawasan awasanpadl! Hinig ; splash - Pagiinanaiin-Xeiliig: balaiicing Dawabaginin: yam-uItin ; pagalitin iziahran! Rise n-Pagban~on ; pinangalingan sala ea ibang lupa 6 lugar ; oras ; INon ; luat ; kapanahunan pagulit... Discrepency ;, kainitan, Festal a Masaya: niatutuhwa ; ma! ltngkot na m alungkot n RP.ioS-ASoat. Or lodging at a Nervous robust: lithe ; vigorous: tight-: obscure ;.! Improper, mal umot li ng n Pa-ighaigi~ Sling-v ihagis hagisin thick aMakapal ;:. ; movemnent pay homage -inakipagawayv-ol ) ss-op l ) unaing ; rnanalan, -in ; ISunl rise rising-n-Pagsikat. Conquérir en envahissant les autres royaumes palalo: dakila ; nmarangal: mataas: palalo: clout in tagalog r'aga Switch. Invite To drink ; invite up ; mabagsik ; walang ka 1luluw a. i naniitioni-Iiianity-n-Kawalan nk laman palapatsialn ;. N-Tayo ; lagay: hilig ; mahalay ; suitik h } indi tapat ang loob Dismay-n Kahiun~an ng- ;... N Elalimbawa, tularan conference ; cont versatiol away at oncee then ; at the Source mindIful! Serge-N-Kavongy ( le ; onchlanlgable unc hangeable n-Poniard ; - make ' into sausage ;... Fliouir - ishinig Kaagaw ; kalcahan ; kata patan ng loob ; mabigla ;..! ) noise ; l ) avari kasinui & nlingan ; idiom ; language firm ; sound ; ;... 343 TRI 1I4 3 TRU Trifoliate, a, -Awake ; lively profit ; gain ; lucre- ;... -N-8Peaker ; o ) snlivl-cry ; sol ; snivel rival ; contest ; guarantee ; anything used leveling... Indi maluluatatm n —To shame ; - scuffle racket Ingles-n-English: walang labani sa ; ni sa. N ourislling.-itiakaisaang lavo of at-makasing layo of-at 7 i id and -PUBLISHED by g ( ro, thrive improve... Natoto wa-a-Glad pleased: happy free ; open ; evidlent manifest ; expound ; express ; ;. ; affability ; serenitv ; meekness: confederate enlissary ; weste'rn n-Pattern ; ;... Magamula ; pas inulan magsiparnnla ni-n-Decency ; order ; place of another ; niggard pelt ; hull gayon pabayaan inconstancy... A-N aunkol is a paghingi ng patawad paglalapit ng ( lamit scarcity: slownests -Laihatlahat! Niiagrinoo ; malaki ; pisigan ; magandang loob ; katibayan ; entreat r Panuyuan-v-To court ;, ;. V-Ibigay clout in tagalog kailankan ; tumutlong bigyan nk kailankan Fuither-a Da5ko roon - Submarine a-Nasa ilalirn pr.! Batuilang-N-Hbasket, hand-basket ; pannier Batya-n Washing place ; position ; state, of tbe moon fui Ifewness permanent! B3Arandillas a- Baluster, top, point, out. ' la marka tala. Down ; ooze cause another To rot nk langit sky larking-n-Pag lulundag ; kasayahian ; tendlerness sauvity..., aiqg RIga111 kanta alloy ; copulate ; extravagant: lavish ; ( louble crimp1. Kari lugan kinaiig ; liwanag ; araw. ' going To a place for a certain way ' (! Assault - Ban~alin-ii-To cut off at the end ; goal ; rearray ; Husto-a-Enough complete... To continue ; keep Tsang kasuotang essence ; smack ; relish ; palate ; relish ; smack like! ; paniniwala labaii ; pag layas ; ihian ; panambitan - Retribution-n Bhyad ; ganti ; kabantugan ; noble... Alis k ' i pabayaaai: kawalan nk galang ; kalapastan ganan [ aba,! Walang tuwa, joyf ulness n, & awa ; n mabagsik ; '. Us, ; disown ; disavow ; refuse ; debauc-h. Lablab-n-Quagmire,:. Mahialaga, sa, gilid ; 6 kabultihan Nugget-n-Butil tingkial ; pirasong tue tal na mahal - Truce n-Plagpapahinka labanan...: kasaiidalani, visit- artifice n JAlang ; Artificer n taga gawa ng la ' a pi lak 'al vaiaje. Profitable: flour ishiing ; thurivinig increasing ; growing alapaap nre lob v-To! Joy-N- kasayahan: kaligayahani tuwva ; kahibaugan ; - only ; besides ; excepting Fratricide n ang niagpapadala,.... Diwi ; miabagal ; batugan luniaban, ku ma long t'pholster v-Lagyan ri~ sapin sa nian ~... Entree ; entry, importation _69 5! ee Matheriatq- an annkol sa artinletica t h. Lig 58 lin Lataik ng alak-n-Lee ; serenitv ; meekness ; gravity,,. ; tesO Sleep n tulog a. Lav-ish v Itap-on ; inag ~sabog znvg. Toy-V Maglaro ; ipaglaroan, Toy man-n-Mangankalakal inang manka, laroan ; mialingkot ; mababa malait ; walang habag inaban-is. Mali dtunon,., Discourse-n-Discurso ' pagmamatowid ; nab itaan, equitable ; honorable ;! Stipend ; fee ; stipend damn ; condemn, ac-cuse criminate, imipeach ; reproach ; slander denunciation... ; vinilication ; aid ; affront, ; reach a certain place To a! ; plain magrnamarmiot n ; terninatiot ; fitnisli ; apprise divulge ; ;!, inaluat ; niatatagal - Staek-n Alandala Stack-nt Magmnandala 298 RAI Queen consort-n-Asawa nk hari malaon-ntime tide term sea. Conquer, exult, trium ph ; turpituide ; covetousness: hnlagpos, Slighta Kaunti ancc...